HEALTHEXPRESS 365 comply with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. HEALTHEXPRESS 365 does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

HEALTHEXPRESS 365:

 • Provides free services to people with disabilities and limited English abilities to communicate effectively with us, such as:
  • Secure, HIPAA-compliant live chat feature that is available on our website once you have created an account with HEALTHEXPRESS 365.
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information is written in other languages
 • Individuals that require Deaf and Hard of Hearing Services should contact HEALTHEXPRESS 365 via the 711 relay service.

If you need these services, contact HEALTHEXPRESS365  at  (800) 920-3997or send an email to members@HealthExpress365.com.

If you believe HEALTHEXPRESS 365  has failed to provide these services or has discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by mail or email with HEALTHEXPRESS 365  Compliance, 6472 S. Quebec St. Centennial, CO 80111 or by emailing members@HealthExpress365.com. You can also file a grievance by phone by calling 1 (800) 920-3997.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complain Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al  1 (800) 920-3997 

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電  (800) 920-3997 (TTY:1-800-770-5531).

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số  1 (800) 920-3997 

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1 (800) 920-3997  번으로 전화해 주십시오.

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  1 (800) 920-3997 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните  1 (800) 920-3997  (телетайп: 1-800-770-5531).

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم  (800) 920-3997 ( رقم. (5531-770-800-1 :ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ

Kreyòl Ayisyen (French Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele  1 (800) 920-3997 

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le  1 (800) 920-3997  (

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer  1 (800) 920-3997 

Português (Portuguese)

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1 1 (800) 920-3997 

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero  1 (800) 920-3997 

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer:  1 (800) 920-3997 

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 (800) 920-3997 (TTY:1-800-770-5531)まで、お電話にてご連絡ください.

فارسی (Farsi)

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।  1 (800) 920-3997   पर कॉलकरें।

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող ենտրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք  1 (800) 920-3997  (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-770-5531):

ગુજરાતી (Gujarati)

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1 (800) 920-3997 

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau  1 (800) 920-3997 

اُردُو (Urdu)

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں  1 (800) 920-3997 

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរទូរស័ព្ទ  1 (800) 920-3997  ។

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  1 (800) 920-3997   ‘ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ।

বাংলা (Bengali)

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে।ফোন করুন ১-800-400-HEALTHEXPRESS 365  (TTY: ১-800-770-5531)।

אידיש (Yiddish)

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט  1 (800) 920-3997 

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎትተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ  1 (800) 920-3997  (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-770-5531).

ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร  1 (800) 920-3997 

Oroomiffa (Oromo)

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa  1 (800) 920-3997 

Ilokano (Ilocano)

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti  1 (800) 920-3997 

ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ  1 (800) 920-3997 

Shqip (Albanian)

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në  1 (800) 920-3997 

Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite  1 (800) 920-3997  (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-800-770-5531).

Українська (Ukrainian)

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером  1 (800) 920-3997  (телетайп: 1-800-770-5531).

नेपाली (Nepali)

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोनगर्नुहोस्  1 (800) 920-3997  (टिटिवाइ: 1-800-770-5531) ।

Nederlands (Dutch)

AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel  1 (800) 920-3997 

unD (Karen)

ymol.ymo;= erh>uwdRAunD AusdmtCd<AerRM>Ausdmtw>rRpXRvXAwvXmbl.vXmphRAeDwrHRb.ohM. vDRIAud;  1 (800) 920-3997 

Gagana fa’a Sāmoa (Samoan)

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa’a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1- 800-400-HEALTHEXPRESS 365 .

Kajin Ṃajōḷ (Marshallese)

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk  1 (800) 920-3997 

Română (Romanian)

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la  1 (800) 920-3997 

Foosun Chuuk (Trukese)

MEI AUCHEA: Ika iei foosun fonuomw: Foosun Chuuk, iwe en mei tongeni omw kopwe angei aninisin chiakku, ese kamo. Kori  1 (800) 920-3997 

Tonga (Tongan)

FAKATOKANGA’I: Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia. Telefoni mai  1 (800) 920-3997 

Bisaya (Bisayan)

ATENSYON: Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad. Tawag sa  1 (800) 920-3997 

Ikirundi (Bantu – Kirundi)

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1-xxx-xxx-xxxx (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx).

Kiswahili (Swahili)

KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu  1 (800) 920-3997 

Bahasa Indonesia (Indonesian)

PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi  1 (800) 920-3997 

Türkçe (Turkish)

DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.  1 (800) 920-3997   irtibat numaralarını arayın.

کوردی (Kurdish)

ئاگاداری: ئەگەر بە زمانی کوردی قەسە دەکەیت، خزمەتگوزاریەکانی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە. پەیوەندی بە 1- 800-440-HEALTHEXPRESS 365  (TTY (1-800-770-5531 بکە.

తెలుగు (Teluga)

శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలుఉచితంగా లభిస్తాయి.  1 (800) 920-3997   కు కాల్ చేయండి.

Thuɔŋjaŋ (Nilotic – Dinka)

PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë  1 (800) 920-3997 

Norsk (Norwegian)

MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring 1-800-400-5531

Català (Catalan)

ATENCIÓ: Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec. Truqueu al  1 (800) 920-3997  (TTY o teletip: 1-800-770-5531).

λληνικά (Greek)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε  1 (800) 920-3997 

Igbo asusu (Ibo)

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call  1 (800) 920-3997 

èdè Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi  1 (800) 920-3997 

Lokaiahn Pohnpei (Pohnpeian)

Ni songen mwohmw ohte, komw pahn sohte anahne kawehwe mesen nting me koatoantoal kan ahpw wasa me ntingie [Lokaiahn Pohnpei] komw kalangan oh ntingidieng ni lokaiahn Pohnpei. Call  1 (800) 920-3997 

Deitsch (Pennsylvania Dutch)

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call  1 (800) 920-3997 

hoʻokomo ʻōlelo (Hawaiian)

E NĀNĀ MAI: Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo [hoʻokomo ʻōlelo], loaʻa ke kōkua manuahi iā ʻoe. E kelepona iā  1 (800) 920-3997 

Adamawa (Fulfulde)

MAANDO: To a waawi [Adamawa], e woodi ballooji-ma to ekkitaaki wolde caahu. Noddu  1 (800) 920-3997 

tsalagi gawonihisdi

(Cherokee) Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 1 – 800-400-HEALTHEXPRESS 365  

I linguahén Chamoru (Chamorro)

ATENSIÓN: Yanggen un tungó [I linguahén Chamoru], i setbision linguahé gaige para hagu dibatde ha . Agang I  1 (800) 920-3997 

ܣܘܼܪܸܬ݂ (Assyrian)

ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠܡܸܢܝܵܢܵܐ 1-xxx-xxx-xxxx (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx)

(Burmese)

သတိျပဳရန္ – အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္  1 (800) 920-3997   သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။

Diné Bizaad (Navajo)

D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih  1 (800) 920-3997  (TTY: 1-800-770-5531.)

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá  1 (800) 920-3997  (TTY:1-800-770-5531)

Chahta (Choctaw)

ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-800-770-5531